Ostatnio dodane [ proza ]

stajenny. część piąta. [J. P.]
stajenny. część czwarta [J. P.]
stajenny. część trzecia [J. P.]
stajenny. część druga [J. P.]
stajenny. część pierwsza [J. P.]
samotna plaża [J P.]

Ostatnio dodane [ poezja ]

żonglerka [A. S.]
niepokorna [A. S.]
nostalgia [A. S.]
ludzki los [E. J.]
o ponownym znajdowaniu sensu [J. W.]
posłuchaj miły [A. S.]
gumisie [U. P.]
o zwyczajności [S. P.]
cicho sza... [A. S.]
noworoczne szaleństwo [M. K.]
za późno [A. P.]
prośba [I. N.]
gdzie jesteś [M. K.]
twoje oczy [M. K.]
zostałem dziadkiem [J. P.]
uparcie i skrycie [A. S.]
za późno na żal [M. K.]
list [M. K.]
polowanie [M. K.]
czyściec mój [M. K.]
ostatnia decyzja [M. K.]
własny dom [M. K.]
zawiodłeś [M. K.]
prawdziwa [U.P.]
majtki [M. B.]
je suis [M. B.]
samotność [M. F.]
przyspieszam kroku [A. S.]
zakochanie ? [A. S.]
czy już czas [J. W.]


wszystkie dodane ostatnio, a
nie uwzględnione tutaj teksty
dostępne są w archiwum


Warto przeczytać
-
-
-
-
-
-


Dźwiękiem zaplątani

Anna Łotysz
zwierzenia drewnianej róży


Krzysiek Banita Kargól
na śmierć mnie skazano

Krzysiek Banita Kargól
ostatni spacer


więcej zaplątanych w czytane i śpiewane słowa dźwięków pojawi się wkrótce w osobnej zakładce.


Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0Formularz logowania


Witaj, Gość · RSS 2020-02-20, 13:04

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności MNZ [ Myśli Nasze Zaplątane ]

1. ZASADY OGÓLNE
1.1 Myśli Nasze Zaplątane ( dalej MNZ ) udostępnia serwis www.cangaroza.ucoz.pl bezpłatnie użytkownikom internetu. Rozpoczęcie korzystania z serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszej stronie internetowej. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami.
1.2 Wydawcą serwisu tematycznego www.cangaroza.ucoz.pl jest grupa MNZ utworzona przez Krzysztof "Banita" Kargól.
1.3 Celem serwisu MNZ jest umożliwienie użytkownikom dostępu do treści opublikowanych w ramach www.cangaroza.ucoz.pl, korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem znalezienia interesującej informacji, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami, wyrażanie swoich opinii, oraz umieszczanie w serwisie samodzielnie utworów.

2. PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH

2.1 MNZ opracowało niniejszy dokument mając na uwadze między innymi ochronę prywatności użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych. MNZ dba o to, aby informacje o użytkownikach przechowywane w bazach danych MNZ nie zostały uszkodzone ani zniszczone, oraz aby powierzona nam korespondencja nie została przechwycona przez osoby postronne.
2.2 Informacje z danymi osobowymi i adresowymi o użytkownikach wykorzystujemy jedynie w zakresie określonym niniejszym regulaminem, w szczególności w celu realizacji promocji i konkursów, oraz przyznania nagród uznaniowych.

3. ZABRONIONE TREŚCI

3.1 W serwisie www.cangaroza.ucoz.pl nie ma miejsca na treści które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, treści pornograficzne, treści nieetyczne czy uznawane za niemoralne.
3.2 Zabrania się użytkownikom publikowania w serwisie wszelkich zawartości ( utworów ) takich jak: teksty, zdjęcia oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności:
- zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe;
- zawierających nagość, pornografię oraz treści obsceniczne;
- obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne;
- przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej;
- naruszające prawo do prywatności;
- zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora;
- treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególności hakerstwa, crackingu lub phreackingu; zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
- treści powszechnie uznane jako SPAM ( w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum );
- zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść www.cangaroza.ucoz.pl
3.3 MNZ zastrzega, że w publikowanych samodzielnie przez użytkownika treściach nie mogą znaleźć się treści reklamujące działalność innych przedsiębiorców lub też naruszające prawa lub interesy MNZ. Treści zawierające takie informacje, o których mowa powyżej mogą być niezwłocznie usunięte przez MNZ. Użytkownicy naruszający regulamin oraz przyjęte normy mogą zostać usunięci z serwisu poprzez zablokowanie lub też usunięcie profilu użytkownika. MNZ ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści, utworów samodzielnie zamieszczonych na łamach www.cangaroza.ucoz.pl przez użytkowników w przypadku uznania, iż są one niezgodne z prawem, naruszają w/w normy, naruszają prawa osób trzecich lub są niezgodne z niniejszym regulaminem bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla użytkownika. W takim przypadku, jeśli użytkownik naruszył prawa osób trzecich, MNZ może przekazać posiadane informacje na temat użytkownika właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nie ewentualnych postępowań, w szczególności wyjaśniających. Wszystkie treści tworzone przez użytkowników, sprzeczne z powyższym, po zgłoszeniu do moderatora serwisu lub z użyciem właściwego formularza, będą usuwane. Moderator serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować i usunąć utwór wstawiony przez użytkownika.

4. PRAWA MNZ
4.1 MNZ zastrzega sobie prawo do:
- zmiany funkcjonalności serwisu w każdym czasie;
- czasowego zawieszenia działalności serwisu;
- trwałego wyłączenia serwisu bez archiwizowania zamieszczonych przez użytkowników treści;
- niezwłocznego, nieodwołalnego usunięcia dowolnej treści ( np. zdjęcia, tekstu lub linku ) bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla użytkownika, w przypadku złamania zasad regulaminu;
- czasowego zablokowania lub też trwałego usunięcia profilu użytkownika z przyczyn określonych w niniejszym regulaminie.
4.2 Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla zarejestrowanych użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem.
4.3 Na stronach serwisu www.cangaroza.ucoz.pl mogą być umieszczane linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. MNZ nie odpowiada jednak za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.

5. PRAWA AUTORSKIE
5.1 Korzystanie z utworów, informacji, danych umieszczonych w serwisie www.cangaroza.ucoz.pl nie oznacza dla użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w w/w ustawie.
5.2 Użytkownik Serwisu oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w Serwisie materiały (w szczególności opinie, komentarze, itp.), są wolne od jakichkolwiek wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystywane w serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Użytkownik zapewnia, iż materiały:
1/ są przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze, 
2/ nie naruszają praw osób trzecich, nie są obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń, 
3/ uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania w ramach Serwisu zgodnie z regulaminem. 
MNZ przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi użytkownik, który takie materiały zamieścił w serwisie, a gdyby MNZ poniosło jakąkolwiek szkodę użytkownik zobowiązuje się do jej niezwłocznego naprawienia w całości.

5.3 Użytkownicy serwisu poprzez zamieszczenie swoich materiałów w serwisie upoważniają MNZ do bezpłatnego wykorzystywania tych treści bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w następującym zakresie: 
1/ utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie; 
2/ wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także prawo do powielania w inny sposób; 
3/ wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 
4/ wykorzystywanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji MNZ oraz podmiotów przez niego upoważnionych ich produktów i usług oraz innych przejawów ich działalności, a także przedmiotów ich własności; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystywanie tych utrwaleń zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu; utrwalenie audiowizualne jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu lub formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie utrwaleń sporządzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu; 
5/ publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej oraz rozpowszechniania każdego utworu poprzez wprowadzanie utworu do obrotu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie (we wszystkich technikach, w tym: przewodowo lub bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie), reemitowanie, wprowadzenie do pamięci komputera albo innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego komunikowanie, zarówno w sieci przewodowej lub bezprzewodowej, zamkniętej, jak i dostępnej po spełnieniu określonych warunków, powszechnie dostępnej i udostępnianej w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym we wszystkich technikach i technologiach, w tym telekomunikacyjnych, m.in. SMS, IVR, WAP i MMS. 
6/ wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii sporządzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Użytkownik/Autor danego utworu (treści) udziela MNZ na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji w/w treści na tych polach konieczne lub potrzebne albo wymagane jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości, w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie z pamięcią, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD, nośniku DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Użytkownik/Autor udziela także MNZ zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych zgodnie z niniejszym ustępem praw do w/w materiałów.
 
Użytkownik wyraża ponadto zgodę aby jego materiały były wykorzystywane stosownie do potrzeb MNZ i/lub podmiotu przez MNZ 
wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

6. JAK ZOSTAĆ UŻYTKOWNIKIEM SERWISU www.cangaroza.ucoz.pl
6.1 W serwisie www.cangaroza.ucoz.pl zarejestrować może się każdy. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Każdy użytkownik serwisu www.cangaroza.ucoz.pl może mieć założone najwyżej jedno konto. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu oraz przed rejestracją w serwisie każdy użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rejestrując się i zakładając profil użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6.2 Użytkownik zamieszczający wiersze (oraz inne utwory) w serwisie www.cangaroza.ucoz.pl wyraża zgodę na wysyłanie swoich utworów przez www.cangaroza.ucoz.pl do subskrybentów serwisu. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci internet formularz rejestracyjny użytkownik:
- akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu;
- wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez MNZ zawartych w formularzu danych, w zakresie określonym niniejszym regulaminem;
- potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych.
Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci internet formularz rejestracyjny użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych ( w tym danych osobowych ) zawartych w całym formularzu rejestracyjnym przez MNZ. Administratorem w/w danych jest MNZ. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z serwisu.
6.3 Wszelkie informacje podane przez użytkownika w formularzu są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów MNZ z użytkownikami oraz w celu udoskonalania serwisu, w tym lepszego dostosowywania prezentowanych przez MNZ treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu. MNZ umożliwia użytkownikom sieci internet dokonywanie samodzielnej decyzji w zakresie korzystania z serwisu i zakresu takiego korzystania, w tym przekazywanych MNZ informacji o sobie. Wszyscy użytkownicy mają możliwość dostępu do większości usług serwisu (w szczególności do zapoznawania się z zamieszczonymi na Forum treściami) bez konieczności rejestracji i podawania informacji o sobie, przy czym możliwość zamieszczania wierszy oraz aktywny udział w forum (np. możliwość pisania własnych komentarzy, udzielania odpowiedzi na komentarze innych użytkowników, zamieszczanie własnych utworów, itp.) wymagają uprzedniego zarejestrowania się.
6.4
Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w społeczności www.cangaroza.ucoz.pl i jednocześnie zażądać usunięcia swoich danych i zaprzestania ich przetwarzania przez MNZ. W tym celu zobowiązany jest powiadomić administratora strony i wysłać wniosek o rezygnację z uczestnictwa, usunięcia swoich danych oraz zaprzestania ich przetwarzania przez MNZ z aktywnego adresu, który jest w systemie serwisu www.cangaroza.ucoz.pl przypisany do danego użytkownika. Przesłanie takiego wniosku będzie równoznaczne z usunięciem danych użytkownika z bazy danych serwisu www.cangaroza.ucoz.pl w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Usunięcie danych użytkownika skutkuje całkowitym usunięciem z serwisu www.cangaroza.ucoz.pl treści wygenerowanych przez niego, które są przechowywane i archiwizowane w serwisie.

7. ZAMIESZCZANIE WIERSZY

7.1 Użytkownik może po zalogowaniu się dodać jeden utwór dziennie.
7.2 Dodawane utwory muszą być zgodne z przepisami prawa, niniejszym regulaminem oraz nie mogą zawierać:
- drastycznych błędów ortograficznych;  
- znaków @#$%&><|^+=~}{ ciągów wykrzykników i ciągów znaków zapytania;  
- przekleństw, wulgaryzmów i wyrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe, w których część liter została zastąpiona znakami np. gwiazdką (*), kropką (.), myślnikiem (?) itp. treści obscenicznych;  
- treści obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne; 
- treści przedstawiających przemoc, treści pornograficznych lub materiałów o tematyce rasistowskiej; 
- treści naruszających prawo do prywatności;  
- materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody autora;  
- treści promujących, zachęcających lub oferujących instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu; zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy treści powszechnie uznane jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum)  
- reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść MNZ.
7.3
Podczas dodawania wiersza stosuj polskie znaki: ą, ę, ś, ź itp. Jeżeli nie masz możliwości stosowania polskich znaków, dodaj cały wiersz (utwór) bez nich. (Wiersze, w których raz są stosowane polskie znaki, a raz nie, będą usuwane.) Wiersze, w których nie będą przestrzegane wyżej wymienione wskazówki, będą usuwane bez ostrzeżenia.
7.4
Zabronione jest umieszczanie wierszy innych użytkowników pod swoim pseudonimem. Wszelkie próby plagiatu będą w konsekwencji prowadziły do usunięcia konta. Niedopuszczalne jest stosowanie przez autorów i czytelników w pseudonimach: nazwisk, nazw, imion i innych wyrażeń, jednoznacznie wskazujących na postać historyczną, artystę, polityka lub inną znaną osobę itp. Niedopuszczalne jest używanie pseudonimów zawierających wulgaryzmy lub skojarzenia z nimi, oraz obrażających uczucia innych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie (bez zgody obsługi serwisu www.cangaroza.ucoz.pl tekstów promujących inne serwisy internetowe (usługi lub towary), adresów stron www, itp. Wyżej wymienione teksty (wiersze), zamieszczone bez zgody obsługi serwisu www.cangaroza.ucoz.pl, będą usuwane. Użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie działać na szkodę serwisu www.cangaroza.ucoz.pl i nie będzie w żaden sposób prowadzić do naruszenia dobrego imienia serwisu i jego zaufania społecznego.

8. ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY DO UTWORÓW

8.1 Komentarze może dodawać każdy, pod warunkiem podania swojego imienia ( lub pseudonimu ) oraz adresu e-mail. Nie są akceptowane komentarze zawierające wulgaryzmy, obrażające innych, prowokujące do kłótni itp. Twój pseudonim lub imię znajduje się przy każdym Twoim komentarzu. Jedna osoba może zamieścić dowolną ilość komentarzy do każdego utworu.

9. ZGŁASZANIE KOMENTARZY NIEZGODNYCH Z TREŚCIĄ REGULAMINU I BLOKOWANIE KONT.
9.1
Każdy zalogowany użytkownik serwisu ma możliwość zgłoszenia komentarza i/lub innych zamieszczonych przez użytkowników treści naruszające regulamin.  
Komentarz sprawdzany jest przez moderatora i jeżeli moderator uzna, że któryś z punktów regulaminu został naruszony ma prawo komentarz (lub inny dowolny wpis naruszający regulamin) usunąć.
9.2 Istnieje możliwość natychmiastowego zablokowania konta użytkownika na czas określony lub nieokreślony jeśli użytkownik w widoczny sposób złamał zasady regulaminu. O usunięciu lub zbanowaniu użytkownika decyduje administrator strony.

10. KONTO
10.1
Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 konto w serwisie www.cangaroza.ucoz.pl.  
10.2 Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.  
10.3 W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego regulaminu i/lub gdy zastosowana przez użytkownika nazwa konta narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie i pokrewnych oraz prawa osobiste) i/lub dobre obyczaje, jego konto może zostać zablokowane tymczasowo lub usunięte. 
10.4 Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.  
10.5 Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie użytkownik, zabrania się zakładania konta z którego będzie korzystać kilka osób.

10.6 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem polskim, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. Dostęp do konta użytkownika chroniony jest wybranym przez użytkownika hasłem. Serwis MNZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego chronienia hasła, w szczególności udostępniania go osobom trzecim.
10.7
Serwis zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez użytkownika adresu e-mail do komunikacji z użytkownikiem w celu weryfikacji statusu konta użytkownika, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu.

11. INNE ELEMENTY www.cangaroza.ucoz.pl
11.1
Forum  
Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania forumowej netykiety:
  
    Nie spamuj - obejmuje to: wstawianie wielu postów z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów.
    Nie zamieszczaj materiałów "dla dorosłych" - obejmuje to między innymi: materiały bądź linki pornograficzne lub graficzne obrazy przedstawiające śmierć lub przemoc. Należy pamiętać, że odwiedzają nas goście w różnym wieku - uszanuj ten fakt pisząc swoje posty. 
    Zanim założysz wątek sprawdź, czy temat już nie był omawiany. 
    Niedopuszczalne jest rozpowszechnianie prywatnej korespondencji bez zezwolenia jej autora. 
    Unikaj obraźliwych sformułowań i wulgaryzmów. Moderatorzy będą pilnować osób, które nieustannie posługują się obraźliwym językiem, albo próbują oszukać w jakikolwiek sposób autocenzora. 
    Dyskusje na temat nielegalnego oprogramowania, linki do stron je zawierających są zabronione, podobnie jak dyskusje opisujące czynności związane z zażywaniem narkotyków, hakerstwo i inne nielegalne zachowania. 
    Posty nie mogą zawierać treści molestujących lub pełnych nienawiści. Prosimy także o zachowanie szczególnej kultury wypowiedzi i szacunku wobec dyskutantów w przypadku dyskusji na tematy polityczne, religijne czy etyczne. 
    Nie podgrzewaj atmosfery - Dotyczy to ataków osobistych skierowanych przeciwko innym użytkownikom, wykpiwanie, wyśmiewanie, napastowanie kogoś. Takie posty lub tematy będą kasowane lub zamykane natychmiast. 
    Zabrania się rejestrowania się pod wieloma nickami i angażowania się w "wieloosobowość" tzn. udawanie, że jest się wieloma różnymi osobami. Osoba dopuszczająca się takich działań zostanie „zbanowana". 
    Staraj się otwierać wątki w odpowiednich działach forum. Jest ono podzielone tak, aby wątki grupowane były tematycznie. W przypadku, gdy dany wątek będzie zamieszczony w nieodpowiednim dziale, może on zostać przeniesiony do właściwego działu. 
    Unikaj WIELKICH LITER - w Internecie oznacza to, że krzyczysz. 
    Wszelkie wątki lub posty, które mają na celu skrytykowanie lub zakwestionowanie decyzji moderatora zostaną natychmiast usunięte. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące czynności moderatora, proszę przesłać danemu moderatorowi lub administratorowi e-maila lub wiadomość prywatną.

12. ZMIANY W REGULAMINIE I POLITYCE PRYWATNOŚCI www.cangaroza.ucoz.pl
12.1
Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w niniejszym regulaminie oraz w polityce ochrony prywatności www.cangaroza.ucoz.pl. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronach www.cangaroza.ucoz.pl co najmniej 7 dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez Użytkownika ze stron serwisu www.cangaroza.ucoz.pl po wprowadzeniu zmian w regulaminie czy też polityce prywatności będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć konto.

13. KONTAKT

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z portalu MNZ, regulaminu czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: krzysztof.kargol@op.pl

14. WEJŚCIE W ŻYCIE
Niniejszy regulamin i polityka prywatności wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie www.cangaroza.ucoz.pl. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

27. 07. 2013Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz